ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ, ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

Kérem, figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót annak érdekében, hogy megértse, az Európai Uniós adatvédelmi rendelet (GDPR) és a hatályos jogszabályok kapcsán hogyan kezelem a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.A vállalkozásom fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására, ha a rendeletben, törvényben, a vállalkozás adataiban változás állna be. Ha a változás olyan információkat érint, amik miatt Önt kötelezően értesíteni szükséges, azt haladéktalanul megteszem. Amennyiben kérdését postai úton küldte meg jelen tájékoztatóval kapcsolatosan, arra haladéktalanul válaszolok, de legkésőbb írásban egy hónapon belül.

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) akkor kerülhetnek a kezelésembe, ha Ön azt a tudomásomra hozza a következő lehetőségeken keresztül: Facebook, Viber, a vállalkozás weboldala, levelezőrendszerek, telefonon, élőszóban.

Tájékoztatom Önt, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik a vállalkozásomat, mint adatkezelőt. A vállalkozásom a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Varga Szilvia ügyvezető, mint adatkezelő a tudomásomra jutott személyes adatokat bizalmasan kezelem és magamra nézve kötelezőnek ismerem el jelen jogi közlemény tartalmát.

Az Ön által megadott adatokhoz csak én férek hozzá, a számlázási adatokat a Contest Plusz Bt. könyvelőiroda ismerheti meg.

Az informatikai eszközömön tárolt és kezelt adatok a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás ellen védettek.

Vállalkozásom tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítem ügyfeleimet.

Az adatkezelési tájékoztatóm folyamatosan elérhető a https://www.aramlasbuda.hu

Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az alábbi kötelező tájékoztatást adom:

Cégnév: Széparc-Torna Kft. Varga Szilvia tulajdonos és adatkezelő

Adószám: 14329874-1-18

Székhely: 9935 Szőce, Arany János út 2.

Weblap: https://www.aramlasbuda.hu

Kapcsolattartás:     Tel.: +3620/823-6688,

www.facebook.com/aramlasbuda;

E-mail: aramlasbuda@gmail.com

Adatvédelmi Tisztviselő: az adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.

 

Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton a fent megjelölt címre és névre elküldheti. Válaszomat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldöm az Ön által kért címre.

Adatfeldolgozás: adatfeldolgozó igénybevétele történik: Contest Plus Kft.

Külföldi adattovábbítás: nem történik külföldre továbbítás.

 1. Adatkezelési célok

Fizikai közérzetet javító szolgáltatás és egyéb sporttevékenység nyújtásához kapcsolódóan, a szolgáltatást igénybevevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása, biztonságos kezelése, marketingtevékenység céljából kezelem.

 1. Jogalapok az Ön személyes adatainak felhasználásához

Az Ön személyes adatainak használatát az alábbiak alapozzák meg, mint jogalapok:

 1. a) Az Ön személyes adatának használata a számviteli jogszabályoknak megfelelő számla kiállításához szükséges. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont
 2. b) Telefonszámára és nevére időpont egyeztetés és marketingtevékenység céljából van szükség. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont. Marketing tevékenység céljából facebook oldalt is üzemeltetek, azonban önálló adatbázis létrehozása, profilalkotás nem történik.
 3. c) Előfordulhat, hogy a masszázskezelés vagy/és fizikai közérzetet javító szolgáltatások miatt Ön megoszt velem egészségügyi információt. A kezelőlapot csak akkor készítem el és tárolom, amennyiben kifejezetten hozzájárul. Jogalap, GDPR 9. cikk (2)a) pont.

Hozzájárulását telefonszáma, címe és neve megadásával (kezelőlap kitöltésével, aláírásával) adja meg. Amennyiben ezeket nem adja meg, a szolgáltatást nem tudja igénybe venni.

 1. Az adatkezelés időtartama

A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább nyolc évig őrzöm meg.

A kapcsolattartás céljából megadott adatokat (és a kezelőlapot) az utolsó találkozásunk óta eltelt kettő év múlva törlöm / megsemmisítem. Visszatérő vendégeim esetében a kapcsolattartási adatokat a kapcsolat fennállásáig, és azt követő kettő évig őrzöm meg, majd biztonságos módon megsemmisítem.

 1. Érintetti jogok

A személyes adataihoz kapcsolódóan Önnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak. Amennyiben ezekhez kapcsolódóan további információt szeretne kapni vagy bármelyikkel élni kíván, bármikor kapcsolatba léphet velem.

Érintetti jogok:

 1. a) hozzáférés, az Önre vonatkozó, általam kezelt adathoz; élhet adathordozási jogával
 2. b) amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;
 3. c) az Önre vonatkozó, általam kezelt adat törlése, ez a jog kizárólag a kapcsolattartási adatokra vonatkozik;
 4. d) az adat kezelésének korlátozása;
 5. e) az Ön személyes adatának direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
 6. f) személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;
 7. g) bármely Önre vonatkozó, általam kezelt személyes adatról másolat adása;
 8. h) tiltakozás a személyes adatok általam történő használata ellen.
 1. Jogorvoslati tájékoztatás

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: 0613911400 Fax: 0613911410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu  A szabályzat időbeli hatálya: 2018.05.25-től visszavonásig tart.

 

Tevékenység Kezelt adatok Adatkezelési cél Adatkezelési jogalap Adattovábbítás Tárolás helye és ideje
Számviteli bizonylat kiállítása

Név

Lakcím

E-mail cím

(adószám)

számla kiállítása szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont NAV felé Székhelyen/ könyvelőnél, Legalább 8 év
Számviteli, könyvelési tevékenység

Név

Lakcím

(adószám)

számla kiállítása szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, mérleg készítés GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont Contest Plus Bt. könyvelőiroda Könyvelőnél, Legalább 8 év
Kapcsolattartási adatok

Név

Telefonszám

E-mail cím

Időpont egyeztetés, változtatás GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont Nem történik Kapcsolat fennállását követő kettő év
Egészségügyi információk

Név, telefonszám egészségügyi előzmények és jelen probléma

 

ellenjavallatok és javallatok megismerése, sérülések elkerülése GDPR 9. cikk (2) a) pont Nem történik hozzájárulás visszavonásáig, de maximum a kapcsolat fennállását követő kettő év

A szabályzat időbeli hatálya 2018. 05.25-től visszavonásig tart.